Změny v dani z nemovitosti od 1.1. 2012

V zákoně č. 338/1992 Sb, o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se především změní sazby daně za zpevněné plochy pozemků, užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství (1,- Kč/m2, označení druhu pozemku X) a průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost (5,- Kč/m2, označení druhu pozemku Y).

02.01.2012 /www.ceskestavby.cz
Změní se také sazby daně za zpevněné plochy pozemků, užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní v případě stavebních pozemků (2,- Kč/m2), ostatních ploch a zastavěných ploch a nádvoří (0,20,- Kč/m2).

Zpevněnou plochou pozemku se v zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2, který je evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří a jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce.

Zákon zároveň stanoví, že předmětem daně ze staveb nejsou stavby zpevněných ploch pozemků.
Takzvané plošné stavby (zpevněné plochy pozemků, které jsou ze stavebního hlediska stavbami, například byly jako stavby kolaudovány), nebudou od 1.1.2012 předmětem daně ze staveb, ale stanou se předmětem daně z pozemků.

Vlastníci zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, zohlední výše uvedené změny zákona o dani z nemovitostí podáním daňového přiznání k dani z nemovitostí v termínu do 31.1.2012.

Pokud bude konkrétní podnikatelský subjekt potřebovat odbornou konzultaci, jsou ji pracovníci finančních úřadů připraveni daňovým poplatníkům v konkrétní věci poskytnout.

Zdroj: www.cechypk.cz
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]