Jaké změny přinesla novela stavebního zákona

Nedávná novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. přináší sice na pohled nenápadné, ale přesto významné změny.

MODERNÍ OBEC, Legislativa<br /> <br /> Zčásti prolomila jeden ze základních principů nového stavebního zákona, který kladl důraz na ochranu volné krajiny. V nezastavěném území bylo možné umisťovat jen přesně vymezené stavby. Základním důvodem pro takový postup bylo to, že se v poslední době stále častěji objevoval tzv. divoký urbanismus - především zastavování volných ploch v okolí větších měst koloniemi rodinných domků a výrobních hal či nákupních center. Tento problém kritizoval ve svých závěrečných zprávách i veřejný ochránce práv (viz www.ochrance.cz). <br /> <br /> Stejně tak se mělo zlepšit územní plánování a územní plány měly být jediným dokumentem vymezujícím novou zastavitelnou plochu. Mnohé malé obce s tímto řešením měly problém, neboť územní plány neměly. Na jejich území se tak prakticky nemohlo stavět. Proto se tlačilo na novelu stavebního zákona. Tu po velmi složitém vyjednávání zákonodárci schválili a začátkem letošního června vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2008 Sb. <br /> <br /> Novela obsahuje několik zásadních změn. Především je možné na území obce, která nemá územní plán (až do roku 2015), mj. umisťovat stavby pro bydlení na těch pozemcích, které hraničí se zastavěným územím, dále stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení (max. tři samostatné byty) a rovněž stavby občanského vybavení (s max. rozlohou 5000 m2) - ale pouze na těch pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území. Tato změna se dotkne i samotného způsobu povolování takových staveb. Žádná stavba totiž nesmí být v nezastavěném území umístěna bez souhlasu zastupitelstva obce (jejíhož území se týká) a zastupitelé mohou stanovit podmínky, za kterých lze stavět. Zajímavé je, že obec v tomto případě nebude účastníkem řízení jako dosud, ale její zastupitelstvo bude vystupovat jako dotčený orgán. <br /> <br /> Novela samozřejmě neznamená, že by malé obce měly rezignovat na přípravu územních plánů - naopak - jak jsme již uvedli - možnost zástavby je časově omezená a územní plány by měly být základním podkladem pro udržitelný rozvoj území. <br /> <br /> Další novinkou je usnadnění stavby plotů. Původně museli mít stavitelé jak rozhodnutí o umístění stavby, tak ohlášení (pokud byly ploty vyšší než 1,8 metru a nehraničily s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím). <br /> <br /> Nyní pro stavbu jakýchkoli plotů už ohlášení nebude třeba, postačí územní souhlas. Při umisťování plotů ale bude nutné nadále dbát na to, že volně prostupná krajina je důležitou hodnotou a součástí ochrany přírody a krajiny. <br /> <br /> Více informací najdete také v článku Luďka Šikoly: Příběh jedné (zatím) neúspěšné legislativní iniciativy - www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=187. <br /> Zdroj: ihned.cz/moderniobec<br /> VENDULA POVOLNÁ <br /> doktorandka Právnické fakulty <br /> Masarykovy univerzity, Brno
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]