Co nového přinesla novela stavebního zákona

Podívejme se, jaké novinky a zjednodušení nedávno novelizovaný stavební zákon nabízí:

> Stavby bez formalit. Přes 40 druhů jednoduchých staveb, jako jsou například pergoly, zimní zahrady, skleníky, bazény do 40 m2 či sklady zahradního nářadí, lze postavit bez jakýchkoliv formalit. Nepotřebujete tedy ani ohlášení či stavební povolení. Navíc po jejich dokončení je lze bez dalšího užívat. <br /> <br /> > Stavby na ohlášení. Zjednodušení se týká domů pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s maximálně jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, které lze stavět pouze na základě tzv. ohlášení. V tomto případě nemusíte absolvovat stavební řízení a nebudete potřebovat stavební povolení. K ohlášení takové stavby se nevyžaduje ani územní rozhodnutí nebo územní souhlas, které obvykle musí předcházet stavebnímu povolení. To platí ovšem za předpokladu, že rodinný dům je umísťován v již zastavěném území nebo v území, které je pro zástavbu plánované, a jeho stavba se podstatně nedotkne poměrů v tomto území. Aby bylo možné se stavbou začít, je mimo jiné nutné zajistit a doložit stavebnímu úřadu doklad o tom, že vaši sousedé, tj. vlastníci okolních staveb a pozemků, byli prokazatelně informováni o záměru výstavby. <br /> <br /> Uvažujete-li proto o výstavbě nejen rodinného domu do 150 m2, ale i dalších staveb, doporučujeme vyžádat si od příslušného stavebního úřadu tzv. územně plánovací informaci, ze které zjistíte, za jakých podmínek lze na vašem pozemku stavět. <br /> <br /> Pokud budou veškeré požadavky pro provedení stavby na základě ohlášení splněny, vydá stavební úřad souhlas k provedení stavby. Pokud se do 40 dnů ode dne ohlášení stavební úřad nevyjádří a stavbu případně nezakáže, platí, že souhlas ke stavbě je udělen a můžete stavět. Aby platnost souhlasu nezanikla, je nutné začít stavět do jednoho roku. <br /> <br /> Naštěstí dřívější povinnost provádět stavbu plotů, které jsou vyšší než 1,8 metru a hraničí s veřejným prostranstvím, pouze na základě stavebního povolení, byla poslední novelou stavebního zákona s účinností od 3. 6. 2008 odstraněna. Proto dnes postavíte plot bez stavebního povolení či ohlášení. <br /> <br /> > Stavební povolení. Pokud je povolení získáno, stavba musí být zahájena do dvou let od právní moci stavebního povolení. <br /> <br /> > Územní řízení. Obvykle stavebnímu řízení nebo ohlášení stavby musí předcházet i územní řízení. V územním řízení se rozhoduje zejména o umístění stavby (schvaluje vhodné umístění stavby, vliv na životní prostředí, napojení na veřejné sítě atp.) či o změně stavby (umístění nástaveb a přístaveb). Pokud jste koupili větší pozemek a chcete jej rozdělit, nebo naopak si chcete část sousedního pozemku přikoupit, je i v takových případech někdy nutné požádat o vydání územní rozhodnutí. <br /> <br /> Pokud jste developer a hodláte stavět bytový dům nebo realizovat jiný větší projekt, územnímu řízení se určitě nevyhnete. Jako v každém správním řízení i v územním řízení nejsou jeho účastníky pouze osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, ale také vlastníci vzdálenějších pozemků a staveb na nich, kteří mohou být územním rozhodnutím dotčeni. To je dost neurčité vymezení, které může získání územního rozhodnutí komplikovat. Kromě sousedů jsou dále účastníky územního řízení i obec, na jejímž území má být stavba provedena, a různá občanská sdružení, která vznikla např. za účelem ochrany přírody a krajiny. <br /> <br /> Důležité je vědět, že v územním řízení platí zásada koncentrace řízení. To znamená, že účastníci mohou předkládat svá stanoviska a námitky nejpozději při veřejném ústním jednání, a tyto námitky musí být řádně odůvodněny. Namítnutí prostého nesouhlasu s umístěním stavby rozhodně nebude postačovat. Stavební úřad by však neměl přijmout jakékoliv námitky od každého účastníka řízení. Obec nebo městská část uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně jejích zájmů a zájmů jejích občanů. Občanská sdružení pak mohou podávat námitky pouze tehdy, pokud je projednávaným záměrem dotčen ten veřejný zájem, jehož ochranou se toto sdružení zabývá. <br /> <br /> Výhodou je, že žádné námitky již nelze uplatňovat do nekonečna a výstavba i komplikovanějších stavebních celků nebude zbytečně protahována. Platí totiž, že námitky, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, již nemohou být úspěšně vzneseny následně v řízení stavebním. <br /> <br /> I když se nebude jednat o jednoduché stavby a stavebník si musí projít územním i stavebním řízením, stavební zákon umožňuje spojit tato dvě řízení v jedno. <br /> <br /> Tato možnost zjednodušení zahrnuje podstatnou část běžné výstavby, která vyžaduje stavební povolení a vede ve svém důsledku ke zjednodušení a urychlení vydání rozhodnutí, na základě kterého může být stavba provedena. V území, kde je schválen územní plán, lze sloučit územní a stavební řízení v zásadě vždy a příslušný stavební úřad by s tím měl souhlasit. <br /> <br /> > Užívání staveb i bez kolaudace. Nový stavební zákon nově nevyžaduje vždy povinnost kolaudace před začátkem užívání stavby. U rodinných domů nebo menších jednodušších staveb postačí oznámit stavebnímu úřadu, kdy bude stavba dokončena a kdy chcete dům začít užívat. Mezi těmito daty musí být rozmezí nejméně 30 dnů. Stavební úřad je v této lhůtě oprávněn provést závěrečnou kontrolní prohlídku, aby se přesvědčil, zda je dům postavený dle schválené dokumentace. Pokud však stavební úřad shledá při prohlídce nějaké závady, uloží lhůtu k jejich odstranění nebo může užívání stavby dokonce zakázat. <br /> <br /> To neplatí v případě složitějších staveb, kde je vyžadován kolaudační souhlas stavebního úřadu, tedy jakýsi zvláštní druh rozhodnutí stavebního úřadu obsahující jeho souhlas s užíváním stavby. <br /> <br /> > Povinné hlásiče požáru a hasící přístroje v domě. Stavby rodinných domů, bytových domů, ubytoven či hotelů, k jejichž výstavbě byl udělen souhlas po 30. 6. 2008, musí být vybaveny hasicími přístroji a také hlásičem požáru. Pokud podlahová plocha rodinného domu nebo bytu přesáhne 150 m2, nebo se jedná o mezonetový byt, hlásiče požáru musí být nejméně dva. Tato pravidla se nevztahují jen na novostavby, ale mohou se dotknout také rekonstrukcí stávajících domů. <br /> <br /> Zvláštní požární předpisy platí pro parkování vozidel na plynná paliva. V podzemní hromadné garáži určené pro veřejné užívání nelze vozidla s pohonem na plynná paliva parkovat vůbec. <br /> zdroj: www.ihned.cz<br /> autoři: <br /> Tomáš Běhounek <br /> Jiří Lehečka <br /> advokáti <br /> bnt - pravda & partner, v.o.s.
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]