Katastrální zákon byl opět novelizován

Dnem 1. března 2009 nabývá účinnosti novela katastrálního zákona, v pořadí již devátá. Předchozí novely především upřesňovaly dosavadní ustanovení a přinesly rovněž zásadní zpřísnění v manipulaci a poskytování evidovaných údajů.

Dnem 1. března 2009 nabývá účinnosti novela katastrálního zákona, v pořadí již devátá. Předchozí novely především upřesňovaly dosavadní ustanovení a přinesly rovněž zásadní zpřísnění v manipulaci a poskytování evidovaných údajů.1) Přesto měl katastrální zákon v dosavadním znění některé nedostatky.<br /> <br /> Nedostatky zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "katastrální zákon"), souvisely se změnami jiných právních předpisů a s tím, že katastrální zákon ne vždy důsledně reagoval na vytváření informačního systému katastru nemovitostí. To však nebylo možné řešit komplexně, protože tato změna by vyžadovala nový zákon.2) Proto i současná novela řeší jen takové případy, které zajistí, aby úprava katastru nemovitostí odpovídala v hlavních směrech našemu právnímu pořádku. <br /> <br /> K ÚČELU A VÝZNAMU KATASTRU NEMOVITOSTÍ <br /> <br /> Zákon č. 8/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "novela"), přinesl v § 1 odst. 3 novou definicí účelu a významu katastru nemovitostí: "Katastr je zdrojem informací, které slouží <br /> a) k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, <br /> <br /> b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a)." <br /> <br /> OMEZENÍ ANONYMNÍHO POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ <br /> <br /> Zásada veřejnosti katastru nemovitostí byla upřesněna - viz novelizované znění § 21. Nadále platí, že katastr nemovitostí je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat zákonem stanovené údaje (§ 9 a § 22 katastrálního zákona), pokud není stanoveno jinak. Je však omezeno dosavadní anonymní poskytování údajů z katastru nemovitostí a ze sbírky listin. <br /> <br /> Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze z přehledu vlastnictví z území České republiky. Není-li přehled vlastnictví z území České republiky poskytnut dálkovým přístupem, lze jej poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který údaje požaduje.3) <br /> <br /> Obdobně, pokud bude někdo požadovat údaje ze sbírky listin, je možné je poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který údaje požaduje. V tomto případě se poskytnou prosté kopie listin nebo ověřené listiny na základě písemné žádosti. Za prostou kopii listiny ze sbírky listin katastru nemovitostí zaplatí zájemce dvacet korun, za ověřenou kopii padesát korun, vždy za jednu stránku A4. <br /> <br /> Katastrální úřad je povinen vést evidenci osob, kterým byly údaje z přehledu vlastnictví z území České republiky a ze sbírky listin poskytnuty za stanovených podmínek. <br /> <br /> Obecně lze říci, že anonymita skončí tehdy, pokud někdo bude chtít získat přehled o vlastnictví všech nemovitostí konkrétní osoby na celém území České republiky. Mohl by se tak dozvědět podrobnosti o rozsahu majetku konkrétní osoby. Podobně nebude možné anonymní nahlížení do sbírky listin katastru nemovitostí, ve které jsou uloženy kupní smlouvy, případně rozhodnutí o vypořádání dědictví, úvěrové smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva a jiné důležité listiny, ze kterých lze získat podrobné údaje o majetkové situaci zúčastněné osoby a další údaje, např. o kupní ceně nemovitosti, druhu a výši zástavního práva, obsahu věcných břemen, předkupních práv aj. Je skutečností, že možnost zneužití takto získaných informací je značná. <br /> <br /> Získání plné kontroly nad tím, kdo, kdy, k jakému údaji a za jakým účelem získal přístup, umožní Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen "Úřad") provést v případě jiného než zákonem dovoleného užití údajů šetření takové události a udělit zákonem stanovené sankce. Byl tak splněn dlouhodobý požadavek tohoto Úřadu, aby osobní údaje byly chráněny dostatečným způsobem.4) <br /> <br /> VLASTNICTVÍ POZEMKU VERSUS VLASTNICTVÍ STAVBY <br /> <br /> S přijetím nového stavebního zákona byl katastrální zákon již dříve novelizován tak, že "jako vlastník nově evidované stavby se zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, nebo stavebník, který na pozemku stavbu provedl, pokud se listinou neprokáže, že vlastníkem je někdo jiný". V praxi však docházelo nejen u katastrálních úřadů, ale i stavebních úřadů k nejasnostem, kdo z nich má přednost, zda "vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena", nebo "stavebník, který na pozemku stavbu provedl". <br /> <br /> V § 5 odst. 6 katastrálního zákona bylo proto novelou jednoznačně upraveno, že "jako vlastník nově evidované stavby se do katastru zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná osoba". Byla tak stanovena pouze jedna právní domněnka, odvozená od vlastnictví pozemku. <br /> <br /> Pokud by např. vlastník pozemku dlouhodobě pronajal pozemek jinému k postavení stavby, snadno se listinou o nájmu prokáže, že vlastníkem stavby je někdo jiný než vlastník pozemku. <br /> <br /> DALŠÍ ZMĚNY <br /> <br /> Některá práva, která v důsledku vývoje právního řádu buď zanikla (právo hospodaření, právo trvalého užívání), nebo se změnila, se nově zapisují do katastru nemovitostí podle příslušných právních předpisů. Protože tato práva (právo hospodařit s majetkem státu, správa nemovitosti vykonávaná organizační složkou nebo příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem) nebyla dosud v katastrálním zákoně uvedena, byl tento nedostatek odstraněn. <br /> <br /> Novela také přinesla zajímavé ustanovení (§ 4a), podle kterého katastrální úřad za účelem založení do sbírky listin převede do listinné podoby dokument ve formě datové zprávy, který je opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou a který byl předložen pro zápis do katastru nemovitostí. Katastrální úřad přitom nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Novela dále stanovuje, že podání učiněné ve formě datové zprávy se přijímá na společném technickém zařízení katastrálních úřadů na adrese zveřejněné Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, na které jsou uvedeny též přípustné typy těchto podání. Přijetí takového podání se potvrzuje předepsaným způsobem včetně uvedení časového údaje o přijetí. <br /> <br /> Nově se výslovně stanoví, že Český úřad zeměměřický a katastrální má postavení správce osobních údajů evidovaných v katastru nemovitostí a katastrální úřady mají postavení zpracovatelů osobních údajů evidovaných v katastru. Tím byla odstraněna nejasnost, jaké postavení při zpracování osobních údajů má Český úřad zeměměřický a katastrální a jaké katastrální úřady. <br /> <br /> Novela zohlednila, že se podle vodního zákona evidují v katastru nemovitostí i některá vodní díla; proto je stanoven způsob zápisu vodního díla do katastru nemovitostí, který se provádí označením pozemku, na němž je dílo postaveno a způsobem využití díla. <br /> <br /> Vzniká nový typ hranice, která ohraničuje pozemek a je označena jako "hranice rozsahu zástavního práva". Tato změna umožňuje finančním úřadům, bankám a stavebním spořitelnám financovat standardním způsobem i prodej nově rozparcelovávaných pozemků poskytnutím úvěru oproti zajištění zástavním právem k nově vznikajícím pozemkům, aniž je pozemek prodáván. Znamená to, že již před prodejem oddělovaného pozemku bude možné jej zastavit. Nezbytnost souhlasu stavebního úřadu s dělením parcelovaného pozemku však bude i v těchto případech zachována. <br /> <br /> Novela též přispěla ke zvýšení dostupnosti údajů katastru nemovitostí pro veřejnost, neboť údaje katastru nemovitostí, pokud jsou vedeny v elektronické podobě, poskytuje ve formě stanovené prováděcím právním předpisem kterýkoliv katastrální úřad z celého území České republiky. <br /> Novela dále stanovuje, že se údaje katastru nemovitostí vedené ve formě počítačových souborů získaných dálkovým přístupem poskytují bezúplatně též organizačním složkám státu k výkonu jejich působnosti. Došlo tak ke sjednocení ve věci poskytování bezúplatného přístupu, který byl dosud umožněn pouze Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, orgánům státní báňské správy a územně samosprávným celkům. Bezúplatné poskytnutí dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí organizačním složkám státu umožní, aby si tyto orgány opatřovaly údaje z katastru nemovitostí samy a nepožadovaly jejich předkládání veřejností. <br /> <br /> Doplněno bylo rovněž ustanovení o výpisech, opisech a kopiích z katastrálního operátu, které prokazují stav evidovaný v katastru nemovitostí v okamžiku, který je na nich uveden. <br /> <br /> <br /> <br /> Poznámky: <br /> <br /> 1) Do českých katastrálních právních předpisů byly v minulosti rovněž implementovány směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Jiné právní předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie nebo obecné právní zásady práva Evropské unie se na oblast danou novelou katastrálního zákona nevztahují. <br /> <br /> 2) Takový návrh byl již vládě České republiky předložen v roce 2002, ale tehdejší legislativní rada vlády přijala závěr, aby zákon nebyl projednáván až do doby, než bude přijat nový občanský zákoník. <br /> <br /> 3) Žádost obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem: <br /> <br /> - údaje o žadateli, a to u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresu bydliště, u právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo a jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu fyzické osoby, a nemá-li ji, adresu bydliště, která za právnickou osobu žádost podává, <br /> <br /> - uvedení účelu, pro který jsou údaje požadovány, <br /> <br /> - označení požadovaných údajů. <br /> <br /> 4) V rámci připomínkového řízení bylo podáno stanovisko veřejného ochránce práv, který poukazoval na ztížení historického veřejného přístupu ke katastru nemovitostí. Poukazoval např. na skutečnost, že žadatel nebude moci nahlédnout do listin a označit tu listinu, o jejíž kopii chce požádat. Tato připomínka však nebyla zohledněna. <br /> <br /> <br /> Zdroj: PRAVNIRADCE.IHNED.CZ <br /> (aktualizováno: 12. 3. 2009 07:54)<br /> <br /> Autor/ři: Bohumil Kuba
GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]