Dražby, Lesy, 3097m²

3097m², Moravský Krumlov

Dražba souboru pozemků o CP 3097 m2, k.ú. Moravský Krumlov

Forma prodeje: Veřejná dražba dobrovolná opakovaná na www.verejnedrazby.cz/A4405.
Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: KSBR 47 INS 16297/2017.
Předmětem dražby je soubor pozemků o celkové výměře 3097 m2. Pozemky jsou situované v jihovýchodním extravilánu obce Moravský Krumlov, v lokalitě s místním názvem Padělky k lesu. Jedná se o ostatní plochy, lesní a zemědělské pozemky situované v nezastavěném území obce. Pozemky jsou situované cca 10 m západně od železniční tratě a leží v ochranném pásmu této železnice. Ve vzdálenosti cca 40 m východně od pozemků (za železniční tratí) je situovaný průmyslový areál při ul. Pod Leskounem. Hranice pozemků nejsou v terénu prostorově..

Forma prodeje: Veřejná dražba dobrovolná opakovaná na www.verejnedrazby.cz/A4405.
Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: KSBR 47 INS 16297/2017.
Předmětem dražby je soubor pozemků o celkové výměře 3097 m2. Pozemky jsou situované v jihovýchodním extravilánu obce Moravský Krumlov, v lokalitě s místním názvem Padělky k lesu. Jedná se o ostatní plochy, lesní a zemědělské pozemky situované v nezastavěném území obce. Pozemky jsou situované cca 10 m západně od železniční tratě a leží v ochranném pásmu této železnice. Ve vzdálenosti cca 40 m východně od pozemků (za železniční tratí) je situovaný průmyslový areál při ul. Pod Leskounem. Hranice pozemků nejsou v terénu prostorově vytyčeny.
Pozemky leží v ochranném pásmu železnice. Pozemky jsou dotčeny podzemním vedením inženýrských a jejich ochrannými pásmy (VTL plyn, elektronické komunikační vedení, místní síť).
Na pozemcích parc.č. 4302/54, 4302/55, 4302/56 hospodaří družstvo AGRO Rakšice, spol. s r.o., IČ: 27740951. S vlastníkem pozemku má družstvo uzavřenou Pachtovní smlouvu ze dne 1.12017 na dobu neurčitou s tří letou výpovědní lhůtou. Roční pachtovné včetně daně z nemovitosti činí 456,-Kč.
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov jsou předmětné pozemky situované v zemědělských plochách- NZ, v lesních plochách - NL a v plochách dopravní infrastruktury železniční - DZ.
Přístupová nezpevněná cesta vede přes pozemky jiných vlastníků. Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP ze dne 13.6.2019: 31.000,- Kč Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby: I. prohlídka - dne 5.11.2019 ve 13:00 hod.
II. prohlídka - dne 12.11.2019 ve 13:00 hod. Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, GPS N 49°1.42818', E 16°20.31945', s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Evid. číslo50687
Kategorie Lesy 
Lokalita Moravský Krumlov 
Okres Znojmo 
Plocha pozemku 3.097 m² 
 vyhlášeno 
Druh dražby dobrovolná 
Místo konání dražby Veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A4405 
Datum konání dražby 26. listopad 2019 13:00 
Termín 1. prohlídky 5. listopad 2019 13:00 
Termín 2. prohlídky 12. listopad 2019 13:00 
Aukční jistina 9 000 Kč 
Znalecký posudek 31 000 Kč 
Minimální příhoz 1 000 Kč 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]