Dražby, Ostatní pozemky, 25607 m²

25607 m², Mikulov

Veřejná dražba pozemků, ostatní plocha - jiná plocha; o celkové výměře: 25.607 m2, obec Mikulov, Jihomoravský kraj

Předmětem dražby je soubor pozemků, ostatní plocha - jiná plocha; o celkové výměře: 25.607 m2, obec Mikulov, Jihomoravský kraj. Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6319
Předmětem dražby jsou nemovité věci ( dále vše též jen jako " předmět dražby"), a to :
- pozemek parc.č. 8506, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 8523, ostatní plocha, jiná plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4040 pro katastrální území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.
Pozemky se nacházejí při..

Předmětem dražby je soubor pozemků, ostatní plocha - jiná plocha; o celkové výměře: 25.607 m2, obec Mikulov, Jihomoravský kraj. Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6319
Předmětem dražby jsou nemovité věci ( dále vše též jen jako " předmět dražby"), a to :
- pozemek parc.č. 8506, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 8523, ostatní plocha, jiná plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4040 pro katastrální území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Břeclav, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.
Pozemky se nacházejí při okraji obce Mikulov a jsou užívány jako zemědělské pozemky. Poloha pozemků je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá průmyslové oblasti. Pozemky jsou bez oplocení. Samotné pozemky jsou mírně svažité, nacházejí se v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk.
Přístup: přes pozemek parc. č. 8439; pozemek parc. č. 8589 a pozemek parc. č. 8588; všechny pozemky ve vlastnictví obce Mikulov
UPOZORNĚNÍ: Jedná se o dražbu z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. KSBR 52 INS 18875/2014.
UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Více Méně

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
Evid. číslo51715
Kategorie Ostatní pozemky 
Lokalita Mikulov 
Okres Břeclav 
Plocha pozemku 25.607 m² 
 vyhlášeno 
Druh dražby dobrovolná 
Místo konání dražby www.verejnedrazby.cz/A6319 
Datum konání dražby 16. únor 2022 13:00 
Termín 1. prohlídky 26. leden 2022 13:00 
Termín 2. prohlídky 1. únor 2022 13:00 
Aukční jistina 250 000 Kč 
Znalecký posudek 446 000 Kč 
Minimální příhoz 10 000 Kč 

Kontaktujte makléře

Ing. Lenka Kunstová

+420 603 821 159

+420 541 213 390

[email protected]

GAUTE, a.s.
Gaute Corporation

Telefon: +420 541 213 390, +420 800 194 125

E-mail: [email protected]